تبدیل پست شما به وب سایت

به وسیله "یوپست" شما میتونید محتوا و یا پست مورد نظر خود را به یک پیج سریع با آدرس یکتا ایجاد کنید.

انتخاب روش
تبدیل متن دلخواه شما به پست
تبدیل پست تلگرام به صفحه
تبدیل پست اینستاگرام به صفحه
آدرس پست اینستاگرام مورد نظر را وارد کنید [ راهنما ]
لطفا منتظر بمانید
آدرس پست تلگرام خود را وارد کنید [ راهنما ]
لطفا منتظر بمانید
متن مورد نظر را بنویسید

شما میتوانید عکس یا یک فایل ویدیویی یا mp3 به پست اضافه کنید.


لطفا منتظر بمانید
امکانات
تبدیل پست اینستاگرام

با تیدیل پست اینستاگرام خود صفحه ای سریع با ادرس یکتا خواهید داشت.

تبدیل پست تلگرام

با تبدیل پست تلگرام می توانید محتوای آن را بدون نیاز به فیلتر شکن به کاربران نمایش دهید.

پست با متن دلخواه

چنانچه نیاز مند صفحه ای هستید که آگهی یا محتوای خود را به کاربران نمایش دهید می توانید از روش تایپ پست استفاده کنید. این پست می توانید یک متن خالی باشد و یا عکس ، فایل صوتی یا فایل ویدیویی به متن اضافه شود.

پروموت صفحه

به وسیله برنامه ادبین پست منتشر شده را به هزاران کاربر نمایش دهید.

گزیده ای از پست ها
#دانیال😍KING😍

#جــــــوایــــــز:

1⃣10میلیون💴💳بــه💳
2⃣9میلیون💴💳بــه💳
3⃣8میلیون💴💳بــه💳
4⃣7میلیون💴💳بــه💳


#لطفا_درچالش_شرکت_کنید😊👇
@Beroztarinchalesh
#تــوضــیــح_ڪــامــل_پــڪــیــج_قــانــون_جــذب_فــرڪانس


و ســوال خــیــلـی از افــراد ڪــه ســرفــصـل هاے دوره چــیــســت؟

تــاحــالا اســتــاد تــصــمــیــم گــرفــتــه بــودنــد ڪــه 12 فــایــل آمــاده ڪــنــنــد
و طــبـق تــصـمــیـمات جــدیدے ڪـه تــازگــیــا گــرفــتــنــد قــرار شــده اســت ڪــه یــڪ فــایــل هم اضــافــه شــود.

پـکـیــج قــانـون جـذب فــرڪانس ڪـلـا 13 جــلــســه مــیــبــاشــد

پــڪــیــج قــانــون جــذب و فــرڪـانــس گــنــجــیــنــه اے اســت ڪــه بــه شــمــا ڪــمــڪ می ڪــنــد تــا بــا تــغــیــیــر بــاورهاے تــان،فــرڪــانــس هاے دلــخــواه را بــه جــهان ارســال و وضــعــیــت مــالـی دلــخــواه تــان را تــجــربــه ڪــنــیــد.

این دوره شــامــل  راهڪــارهایی اســت ڪــه لــازمــه درڪ شــان، آشــنــایـی بامــفــاهیــم اصــلـی ثــروت ؛ عــشــق ؛ ســلـامــتی و تــغــیــیــر بــاورها،در پــڪــیــج قــانــون جــذب و فــرڪــانــس اســت…..
درطـی ایـن دوره، چــگــونــگی تــغیــیـر فــرڪــانــسی را می آمــوزیــد ڪــه اڪــنــون در آن قــرار داریــد و فــرمــولـی بــراے تــغــیــیــر فــرڪــانــس های بــعــدے در ذهن شــمــا شــڪــل میگــیــرد ڪــه ڪــلــیــد پــیــشــرفــت هاے آیــنــده زنــدگــی شــمــاســت ….......

 زیــرا اتــفــاقــات جــدیــد در زنــدگـی وقــتی از راه می رســد ڪــه فرکانس شــمــا تــغــیــیــر می ڪــنــد ........

زیــرا تــمــام خــواســتــه هایی ڪــه هنــوز بــه آنـها نــرسیده اید ، در  فــرڪــانــسی دیــگــر مــنــتــظــر شــمــا هســتــنــد.

درپکیــج قــانــون جــذب فــرڪــانــس مــی آمــوزیــد ڪــه چــگــونــه بــه ثــبــات در فــرڪــانــسـی بــرســیــد ڪــه در آن هســتــیــد، ســپس چــگــونــگی تــغــیــیــر فــرڪــانــس ها را می آمــوزیــد. 
چــون تغــیــیــر فــرڪــانــس زمــانی صــورت می گـیــرد ڪــه شــمــا در فرکانس ڪــنــونـی خــود بــه درجــه اے از ثــبــات رســیــده بــاشــیــد ڪــه بــتــوانــیــد از آن بــگــذریــد و وارد فــرڪــانــس جــدیــدے شــویــد.

 دریــڪ ڪــلــام،تــڪــامــل تــان را طــی ڪــنــیــد.

مــهمــتــریــن قــانــون جــهان،“قــانــون فــرڪــانــس” اســت ، این قــانــون، مــوثــرتــرین عــامــل در تــعــیــیــن فــرڪــانــس،چــگــونــگی ثــبــات فــرڪــانــس و چــگــونــگـی ارتــقــأ فــرڪــانــس اســت.

پــڪیج قــانــون جــذب و فــرڪــانــس،دفــتــرچــه راهنــمــاے اســتــفــاده از امــڪــانــات جــهان بــراے دســتــیــابـی شــمــا بــه لــذت،شــادی و ثــروتِ بــیــشــتــر اســت.

شــمامی تــوانــیــد بــا اســتــفــاده از ایــن دفــتــرچــه‌ے راهنــمــا،تــمــامی نــعــمــت ها و فــرصــت هاے ایــن جــهان را بــه خــدمــتِ خــود در آوریــد.


مــصــداق ایــن جــمــلــه،ســخــن خــداونــد اســت ڪــه در قــرآن فــرمــوده:مــا زمــیــن و آســمــان و هرآنــچــه ڪــه مــیــان آن هاســت را بــه تــســخــیــرِ شــمــا در آورده‌ایــم.


اگــر فــقــط بــتــوانــیــد آنــچــه را ڪــه در مــورد ” قــانــون فــرڪــانــس” را بــه شــمــا آمــوزش می دهم؛ به خــوبـی در زنــدگی تــان اجــرا نــمــایــیــد.

شــمــا رهبــرِ زنــدگــی خــودتــان خــواهیــد شــد و دیــگــر هیــچ اتــفــاقـی نــمی تــوانــد شــمــا را غــافــلــگــیــر و شــوڪــه نــمــایــد.
 شــماقــدرت ڪــنــتــرل زنــدگـی تــان را در اخــتــیــار خــواهیــد گــرفــت.

 

پس بـســیــار مــهم اســت ڪــه شــمــا مــهارت اســتــفــاده از  قــانــون فــرڪــانــس را درڪ نــمــایــیــد.

زیرا تــنــها راه تــغـییر نــتــایــجــتــان،تــغــیــیــر فــرڪــانــس هایــتــان اســت.


پــڪــیــج قــانــون جــذب و فــرڪــانــس،دفــتــرچــه راهنــمــاے اســتــفــاده از امــڪــانــات جــهان را بــراے دســتــیــابـی شــمــا بــه لــذت،شــادی و ثــروت بــیــشــتــر اســت.

بافــراگــیــرے مــهارت هاے ایــن دوره،مــی تــوانــیــد آگــاهانــه ڪــنــتــرل زنــدگــی تــان را در دســت گــرفــتــه و بــر اتــفــاقــات زنــدگــی تــان مــســلــط شــویــد ….....پــڪــیــج قــانــون جــذب و فــرڪــانــس،تــلــفــیــقــی اســت از دو دیــدگــاهِ قــرآن و فــیــزیــڪ ڪــوانــتــوم،ڪــه “قــانــون فــرڪــانــس” پــایــه اصــلــی و مــشــتــرڪ در ایــن دو دیــدگــاه اســت.
بــه شــمــا اطــمــیــنــان مــی دهم ڪــه آیــات قــرآن تــمــامــا آیــاتـی فــرڪــانــس و مــنــطــبــق بــر قــانــون جــذب هســتــنــد

قــانــون جــذب،مــی گــویــد هر چــیــزے شــبــیــه خــودش را جــذب مـی ڪــنــد و پــڪــیــج قــانــون جــذب فــرڪــانــس بــه زبــان ســاده ، مــهارت هایی را بــه شــمــا یــاد مـی دهد ڪــه بــه راحــتــی بــتــوانــیــد فــقــط چــیــزهایــی را ڪــه مــی خــواهیــد بــه زنــدگــی تــان جــذب نــمــایــیــد.جــهان هســتــی تــوســط ابــرقــدرتــمــنــدتــریــن قــانــون ؛بــعــنــوان قــانــون جــذب مــدیــریــت مــی شــود.پــس هر فــردے ڪــه ڪــمــی هوشــمــنــدانــه بــه ایــن مــوضــوع نــگــاه ڪــنــد ، بــا بــڪــار گــرفــتــن آن،مــیــتــوانــد زنــدگــی اش را رهبــرے ڪــنــد.

قــانــون جــذب مـی گــویــد:

«افــڪــارشــمــا حــاوے ارتــعــاشــات و فــرڪــانــس هایــی هســتــنــد ڪــه مــشــابــه خــود را جــذب مــی ڪــنــد.

ازآنــجــا ڪــه مــا در یــڪ جــهان فــرڪــانــســی زنــدگــی مــیــڪــنــیــم و پــایــه و اســاس ایــن جــهان از انــرژے و فــرڪــانــس مــیــبــاشــد.

ڪــه در آن شــرایــط ، اتــفــاقــات و چــیــزهایـی وجــود دارد ڪــه بــافــرڪــانــس ارســالـی مــا همــاهنــگ اســت.

هرفــردے ڪــه ایــن قــانــون را قــبــول نــدارد ، اصــلــاً قــانــون جــذب را درڪ نــڪــرده‌ اســت.

بــرداشــت ایــن افــراد از قــانــون جــذب ایــن اســت ڪــه اگــر در گــوشــه اے نــشــســتــه و دائمــاً بــه چــیــزهایــی ڪــه مــی خــواهیــم فــڪــر ڪــنــیــم،آن چــیــزها در زنــدگــے مــا مــثــل فــیــلــم هاے جــادویــی و خیالی در زنــدگــی مــا ظــاهر شــوند.

بــاید عــنــوان ڪــنــم ڪــه مــوضــوع اصــلــاً بــه ایــن شــڪــل نــیــســت.


مــفــهوم اصــلــی قــانــون جــذب ایــن اســت:

افــڪــارغــالــب شــمــا ، اتــفــاقــات زنــدگــی تــان را رقــم مــی زنــد نــه افــڪــار لــحــظــه‌ای.

هربــاورے ڪــه دربــاره جــهان،وقــایــع و هر چــیــز داشــتــه بــاشــیــم،بــه واســطــه آن بــاور جــهان مــا را در مــوقــعــیــت و شــرایــطــی قــرار مــی دهد ڪــه آن بــاور بــراے مــا اثــبــات شــود.

درواقــع مــی تــوانــم بــگــویــم ڪــه ڪــار جــهان اثــبــات بــاورهاے مــا بــه خــودمــان اســت.

اگربــه شــخــصــی ڪــه در فــرڪــانــس فــقــر و بــدبــخــتــی اســت هر قــدر هم ایــده‌هاے ثــروت آفــریــن بــدهیــد راه ڪــار هاے خــوبــی بــدهیــد ، بــه هیــچ عــنــوان قــادر بــه شــنــیــدن آن نــیــســت ڪــه بــخــواهد اقــدامــی ڪــنــد و اصــلــاً در شــرایــط فــیــزیــڪــی شــنــیــدنــش قــرار نــمــی گــیــرد.

حــتــی اگــر هم در ایــن شــرایــط قــرار بــگــیــرد قــدرت درڪــش را نــدارد.
ســرفــصــل هاے پــڪــیــج قــانــون جــذب از فــایــل یــڪ تــا فــایــل هشــت

#جلسه_اول:

درمــورد خــلــق آیــنــده

#جلسه_دوم:

جــذب اشــیــاء گــمــشــده

#جلسه_سوم:

فــعــال ڪــردن نــیــروے درون

#جلسه_چهارم:

خــلــق اتــفــاقــات و خــواســتــه هاے بــزرگ و بــدســت آوردن اهداف و خــواســتــه هاے غــیــرمــمــڪــن

#جلسه_پنجم:

رســیــدن بــه خــواســتــه ها و چــگــونــه بــه خــواســتــه هامــون خیلی سریع بــرســیــم

#جلسه_ششم_وهفتم

آموزش فــرڪــانــس نــحــوه ارســال فــرڪــانــس
ڪــنــتــرل فــرڪــانــس هاے ذهنــیــمــان
نــحــوه دریــافــت ازطــریــق ارســال فــرڪــانــس بــه ثــروت ســلــامــتی عــشــق و ....
جــذب ثــروت ؛ جــذب عــشــق ؛ جــذب افــرادی که میخواهیم

ثــروت مــنــدشــدن و جــذاب بــودن و شــخــصــیــت ڪــاریــزمــاتــیــڪ داشتن

#جلسه_هشتم

بــاورها و نــحــوه ایــجــاد و عوض کردن بــاورها و قــراردادن خــویــش در فــرڪــانــس خــوشــبــخــتــی و ثــروت و سلامتی .....

تا حالا هشت فایل آماده شده است

و فــایــل نــهم در مــورد تــمــرڪــز و تــوجــه اســت ڪــه مــهتــریــن قــوانــیــنِ؛ قــانــون جــذب مــیــبــاشــد ڪــه درفــیــلــم راز ڪــامــل نــگــفــتــه شــده اســت و بصورت آبکی تری گفته شده است.
فــایل دهم در مــورد روابــط و جــذب عــشــق
ڪــامــلــتــریــن فــایــل درحــوزه روابــط و ارتــبــاطــات مــیــبــاشــد.بــقــیــه فــایــل ها در حــال ضــبــط مــیــبــاشــد
و بــزودے اطــلــاع رســانــی خــواهد شــد.
#رضــامــعــصــومــی

لینک کانال جهت عضویت👇👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD9insYhASIm1jqZAg
مدل پرفروش دینا
جنس:کرپ با ضمانت
سایز و رنگبندی کامل
قیمت30هزارتومان
ارسال رایگان
قابل تعویض
پرداخت فقط درب منزل

لینک کانال لباس:
@arzansarayeironi

لینک کانال لوازم خانگی وشخصی:
@arzansarayeironi2
🎥 کمک جالب مردم روستای کانی رش بوکان به لک لک ها برای ساخت لانه❗️😳

➖ شاخه ‌های چوب ‌رو میندازن بالا برای لک لک اونم مثل اوستاکارِ ماهر که روی داربسته، چوبھا رو میگیرہ و لونه‌اش رو باهاش می‌سازه👌😂

@bidmid 💯
🎁 شارژ هدیه ایرانسل 🎁
#مبینا

✅ بصورت کاملا رایگان نت یا شارژ دریافت کنید


1⃣ ارسال 1 به 738646
2⃣ سپس ارسال 1920499353 به 738646

🔝 سقف: 100 هزار تومان
🕝🕝🕝
🇺🇸Second..................ثانیه
🇺🇸Minute..................دقیقه
🇺🇸Hour.....................ساعت
🇺🇸Day...........................روز
🇺🇸Week......................هفته
🇺🇸Fortnight...........دو هفته
🇺🇸Month......................ماه
🇺🇸Monthly...............ماهانه
🇺🇸Biannual.........شش ماهه
🇺🇸Year........................سال
🇺🇸Annual.................سالانه
🇺🇸Decade...................دهه
🇺🇸Century..................قرن
🇺🇸Millennium..........هزاره

🔴@mrenglir
#unit_9
تمام روز های زندگی خاطره خواهد شد اگر دوستانی داشته باشی تا در دل تو تخم مهر و محبت و عشق کاشته باشند...
و شاد خواهی بود زمانی که غم و اندوه را از دلشان دور سازی...
#خاطره#خاطرات#خاطره_بازی#عشق#ماندگار#محبت#دوست#دوستت_دارم#زیبایی#خدا#love#farshad#word#شادی#آبشار#اندوه#شیراز#شیرازی#طبیعت#دل#دنیا7
✅ افتتاح نخستین مرکز تخصصی #گوهردرمانی در کشور

#گوهردرمانی یا ماساژ با گوهر یکی از جدیدترین روش های بهبود و کنترل برخی از مشکلات جسمی از قبیل #میگرن #روماتیسم #دیابت #فشارخون #کمردرد .... و همچنین #تمدداعصاب #بیخوابی #پرخوابی #پرخوری_عصبی #استرس ... و مشکلات #جنسی می باشد.

این رشته کاملا بدون ضرر نخستین بار توسط #انجمن_سلطنتی_پزشکی_انگلستان و #انستیتو_طب_کهن_هندوستان به صورت مشترک معرفی گردید.

لازم به ذکر است مرکز #گوهردرمانی تحت نظر تنها مدرس رسمی این رشته در کشور در جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و نماینده انجمن جهانی این رشته در خاورمیانه فعالیت می نماید .

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید.

آدرس: میدان آرژانتین. خیابان بخارست. خیابان هفدهم . برج نخل

تلفن تماس:۸۸٥٥٣٧٧٦

🆔https://telegram.me/gemtherapy
.
سلام عزیزان❣
شبتون بخیر
خواص دمنوش بابونه دمنوشی مناسب ساعات اخره شب:
دمنوش بابونه یکی از محبوب ترین دمنوش ها در سراسر جهان است و برای رفع استرس بسیار مفید است. بابونه علاوه بر آرام بخش بودن، تقویت کننده ی دستگاه ایمنی هم است و انتخاب بسیار خوبی برای دمنوش قبل از خواب است.
میدونید برای چه مزاج هایی مناسبه؟
#دمنوش_گیاهی #دمنوش #بابونه #شادابی #خواب
همه چیز در مورد هند در #کلاس_هندی
#آموزش_زبان_هندی #گردشگری_هند #تور_گروهی_به_هند #آشپزی_هندی #غذا_هندی #شیرینی_هندی #سینمای_هندی #خاطرات_سفر_به_هند
نمایش بیشتر