لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
"مراقب باش به حرفی که میزنی"

•شاید بابت حرفی که میزنی
بخشیده شی ولی حرفت
فراموش نمیشه!

💜شیڪ بـاش👇🏻]
J0IN==> @SHIKBASH0
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۲۰ : ۱۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 297۱۳۹۷/۴/۳ ۲۰ : ۱۶ | 297