لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
🔅 بْـسْمـٍ ألِلِهـً ألِرًحًمـٍنـً ألِرًحًیمـٍ 🔅
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۷ ۰۱ : ۴۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 133۱۳۹۷/۴/۷ ۰۱ : ۴۲ | 133