لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
http://t.me/gemseenbot?start=513080386
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۳ ۲۱ : ۲۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 58۱۳۹۷/۴/۱۳ ۲۱ : ۲۵ | 58