لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
این گیف کوتاه، خلاصه یک ترم درس جامعه شناسی، روانشناسی و... است!

اینکه با هر کسی درگیر نشین، فکرتون رو مشغول نکنید و به حرف هر آدمی اهمیت ندین، نشانه بزرگی و بلوغ فکری شماست
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹ ۱۵ : ۳۷ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 98۱۳۹۷/۴/۹ ۱۵ : ۳۷ | 98