لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
چون میگذرد غمی نیستد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۲ : ۴۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 58۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۲ : ۴۲ | 58