لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
http://t.me/crfreebot?start=503112675
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۶ : ۳۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 112۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۶ : ۳۶ | 112