لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد
که به روی ناامیدی در بسته باز کردن

[غررالحکم - ص ۳۴۷]
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۲۰ : ۱۱ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 167۱۳۹۷/۴/۲ ۲۰ : ۱۱ | 167