لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
انواع باطل سحر جادو و طلسمات
احضار مطلوب و شخص رفته
بى قرارى معشوق
مطيع گشتن و زبان بندى
مهر ومحبت و سازش ميان زوجين
طلسم فروش ملكـ
گشايش بخت
طلسم ثروت سليمانى
@telesm_kargosha
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۳ ۰۴ : ۴۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 90۱۳۹۷/۴/۱۳ ۰۴ : ۴۵ | 90