لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#تــوضــیــح_ڪــامــل_پــڪــیــج_قــانــون_جــذب_فــرڪانس


و ســوال خــیــلـی از افــراد ڪــه ســرفــصـل هاے دوره چــیــســت؟

تــاحــالا اســتــاد تــصــمــیــم گــرفــتــه بــودنــد ڪــه 12 فــایــل آمــاده ڪــنــنــد
و طــبـق تــصـمــیـمات جــدیدے ڪـه تــازگــیــا گــرفــتــنــد قــرار شــده اســت ڪــه یــڪ فــایــل هم اضــافــه شــود.

پـکـیــج قــانـون جـذب فــرڪانس ڪـلـا 13 جــلــســه مــیــبــاشــد

پــڪــیــج قــانــون جــذب و فــرڪـانــس گــنــجــیــنــه اے اســت ڪــه بــه شــمــا ڪــمــڪ می ڪــنــد تــا بــا تــغــیــیــر بــاورهاے تــان،فــرڪــانــس هاے دلــخــواه را بــه جــهان ارســال و وضــعــیــت مــالـی دلــخــواه تــان را تــجــربــه ڪــنــیــد.

این دوره شــامــل  راهڪــارهایی اســت ڪــه لــازمــه درڪ شــان، آشــنــایـی بامــفــاهیــم اصــلـی ثــروت ؛ عــشــق ؛ ســلـامــتی و تــغــیــیــر بــاورها،در پــڪــیــج قــانــون جــذب و فــرڪــانــس اســت…..
درطـی ایـن دوره، چــگــونــگی تــغیــیـر فــرڪــانــسی را می آمــوزیــد ڪــه اڪــنــون در آن قــرار داریــد و فــرمــولـی بــراے تــغــیــیــر فــرڪــانــس های بــعــدے در ذهن شــمــا شــڪــل میگــیــرد ڪــه ڪــلــیــد پــیــشــرفــت هاے آیــنــده زنــدگــی شــمــاســت ….......

 زیــرا اتــفــاقــات جــدیــد در زنــدگـی وقــتی از راه می رســد ڪــه فرکانس شــمــا تــغــیــیــر می ڪــنــد ........

زیــرا تــمــام خــواســتــه هایی ڪــه هنــوز بــه آنـها نــرسیده اید ، در  فــرڪــانــسی دیــگــر مــنــتــظــر شــمــا هســتــنــد.

درپکیــج قــانــون جــذب فــرڪــانــس مــی آمــوزیــد ڪــه چــگــونــه بــه ثــبــات در فــرڪــانــسـی بــرســیــد ڪــه در آن هســتــیــد، ســپس چــگــونــگی تــغــیــیــر فــرڪــانــس ها را می آمــوزیــد. 
چــون تغــیــیــر فــرڪــانــس زمــانی صــورت می گـیــرد ڪــه شــمــا در فرکانس ڪــنــونـی خــود بــه درجــه اے از ثــبــات رســیــده بــاشــیــد ڪــه بــتــوانــیــد از آن بــگــذریــد و وارد فــرڪــانــس جــدیــدے شــویــد.

 دریــڪ ڪــلــام،تــڪــامــل تــان را طــی ڪــنــیــد.

مــهمــتــریــن قــانــون جــهان،“قــانــون فــرڪــانــس” اســت ، این قــانــون، مــوثــرتــرین عــامــل در تــعــیــیــن فــرڪــانــس،چــگــونــگی ثــبــات فــرڪــانــس و چــگــونــگـی ارتــقــأ فــرڪــانــس اســت.

پــڪیج قــانــون جــذب و فــرڪــانــس،دفــتــرچــه راهنــمــاے اســتــفــاده از امــڪــانــات جــهان بــراے دســتــیــابـی شــمــا بــه لــذت،شــادی و ثــروتِ بــیــشــتــر اســت.

شــمامی تــوانــیــد بــا اســتــفــاده از ایــن دفــتــرچــه‌ے راهنــمــا،تــمــامی نــعــمــت ها و فــرصــت هاے ایــن جــهان را بــه خــدمــتِ خــود در آوریــد.


مــصــداق ایــن جــمــلــه،ســخــن خــداونــد اســت ڪــه در قــرآن فــرمــوده:مــا زمــیــن و آســمــان و هرآنــچــه ڪــه مــیــان آن هاســت را بــه تــســخــیــرِ شــمــا در آورده‌ایــم.


اگــر فــقــط بــتــوانــیــد آنــچــه را ڪــه در مــورد ” قــانــون فــرڪــانــس” را بــه شــمــا آمــوزش می دهم؛ به خــوبـی در زنــدگی تــان اجــرا نــمــایــیــد.

شــمــا رهبــرِ زنــدگــی خــودتــان خــواهیــد شــد و دیــگــر هیــچ اتــفــاقـی نــمی تــوانــد شــمــا را غــافــلــگــیــر و شــوڪــه نــمــایــد.
 شــماقــدرت ڪــنــتــرل زنــدگـی تــان را در اخــتــیــار خــواهیــد گــرفــت.

 

پس بـســیــار مــهم اســت ڪــه شــمــا مــهارت اســتــفــاده از  قــانــون فــرڪــانــس را درڪ نــمــایــیــد.

زیرا تــنــها راه تــغـییر نــتــایــجــتــان،تــغــیــیــر فــرڪــانــس هایــتــان اســت.


پــڪــیــج قــانــون جــذب و فــرڪــانــس،دفــتــرچــه راهنــمــاے اســتــفــاده از امــڪــانــات جــهان را بــراے دســتــیــابـی شــمــا بــه لــذت،شــادی و ثــروت بــیــشــتــر اســت.

بافــراگــیــرے مــهارت هاے ایــن دوره،مــی تــوانــیــد آگــاهانــه ڪــنــتــرل زنــدگــی تــان را در دســت گــرفــتــه و بــر اتــفــاقــات زنــدگــی تــان مــســلــط شــویــد ….....پــڪــیــج قــانــون جــذب و فــرڪــانــس،تــلــفــیــقــی اســت از دو دیــدگــاهِ قــرآن و فــیــزیــڪ ڪــوانــتــوم،ڪــه “قــانــون فــرڪــانــس” پــایــه اصــلــی و مــشــتــرڪ در ایــن دو دیــدگــاه اســت.
بــه شــمــا اطــمــیــنــان مــی دهم ڪــه آیــات قــرآن تــمــامــا آیــاتـی فــرڪــانــس و مــنــطــبــق بــر قــانــون جــذب هســتــنــد

قــانــون جــذب،مــی گــویــد هر چــیــزے شــبــیــه خــودش را جــذب مـی ڪــنــد و پــڪــیــج قــانــون جــذب فــرڪــانــس بــه زبــان ســاده ، مــهارت هایی را بــه شــمــا یــاد مـی دهد ڪــه بــه راحــتــی بــتــوانــیــد فــقــط چــیــزهایــی را ڪــه مــی خــواهیــد بــه زنــدگــی تــان جــذب نــمــایــیــد.جــهان هســتــی تــوســط ابــرقــدرتــمــنــدتــریــن قــانــون ؛بــعــنــوان قــانــون جــذب مــدیــریــت مــی شــود.پــس هر فــردے ڪــه ڪــمــی هوشــمــنــدانــه بــه ایــن مــوضــوع نــگــاه ڪــنــد ، بــا بــڪــار گــرفــتــن آن،مــیــتــوانــد زنــدگــی اش را رهبــرے ڪــنــد.

قــانــون جــذب مـی گــویــد:

«افــڪــارشــمــا حــاوے ارتــعــاشــات و فــرڪــانــس هایــی هســتــنــد ڪــه مــشــابــه خــود را جــذب مــی ڪــنــد.

ازآنــجــا ڪــه مــا در یــڪ جــهان فــرڪــانــســی زنــدگــی مــیــڪــنــیــم و پــایــه و اســاس ایــن جــهان از انــرژے و فــرڪــانــس مــیــبــاشــد.

ڪــه در آن شــرایــط ، اتــفــاقــات و چــیــزهایـی وجــود دارد ڪــه بــافــرڪــانــس ارســالـی مــا همــاهنــگ اســت.

هرفــردے ڪــه ایــن قــانــون را قــبــول نــدارد ، اصــلــاً قــانــون جــذب را درڪ نــڪــرده‌ اســت.

بــرداشــت ایــن افــراد از قــانــون جــذب ایــن اســت ڪــه اگــر در گــوشــه اے نــشــســتــه و دائمــاً بــه چــیــزهایــی ڪــه مــی خــواهیــم فــڪــر ڪــنــیــم،آن چــیــزها در زنــدگــے مــا مــثــل فــیــلــم هاے جــادویــی و خیالی در زنــدگــی مــا ظــاهر شــوند.

بــاید عــنــوان ڪــنــم ڪــه مــوضــوع اصــلــاً بــه ایــن شــڪــل نــیــســت.


مــفــهوم اصــلــی قــانــون جــذب ایــن اســت:

افــڪــارغــالــب شــمــا ، اتــفــاقــات زنــدگــی تــان را رقــم مــی زنــد نــه افــڪــار لــحــظــه‌ای.

هربــاورے ڪــه دربــاره جــهان،وقــایــع و هر چــیــز داشــتــه بــاشــیــم،بــه واســطــه آن بــاور جــهان مــا را در مــوقــعــیــت و شــرایــطــی قــرار مــی دهد ڪــه آن بــاور بــراے مــا اثــبــات شــود.

درواقــع مــی تــوانــم بــگــویــم ڪــه ڪــار جــهان اثــبــات بــاورهاے مــا بــه خــودمــان اســت.

اگربــه شــخــصــی ڪــه در فــرڪــانــس فــقــر و بــدبــخــتــی اســت هر قــدر هم ایــده‌هاے ثــروت آفــریــن بــدهیــد راه ڪــار هاے خــوبــی بــدهیــد ، بــه هیــچ عــنــوان قــادر بــه شــنــیــدن آن نــیــســت ڪــه بــخــواهد اقــدامــی ڪــنــد و اصــلــاً در شــرایــط فــیــزیــڪــی شــنــیــدنــش قــرار نــمــی گــیــرد.

حــتــی اگــر هم در ایــن شــرایــط قــرار بــگــیــرد قــدرت درڪــش را نــدارد.
ســرفــصــل هاے پــڪــیــج قــانــون جــذب از فــایــل یــڪ تــا فــایــل هشــت

#جلسه_اول:

درمــورد خــلــق آیــنــده

#جلسه_دوم:

جــذب اشــیــاء گــمــشــده

#جلسه_سوم:

فــعــال ڪــردن نــیــروے درون

#جلسه_چهارم:

خــلــق اتــفــاقــات و خــواســتــه هاے بــزرگ و بــدســت آوردن اهداف و خــواســتــه هاے غــیــرمــمــڪــن

#جلسه_پنجم:

رســیــدن بــه خــواســتــه ها و چــگــونــه بــه خــواســتــه هامــون خیلی سریع بــرســیــم

#جلسه_ششم_وهفتم

آموزش فــرڪــانــس نــحــوه ارســال فــرڪــانــس
ڪــنــتــرل فــرڪــانــس هاے ذهنــیــمــان
نــحــوه دریــافــت ازطــریــق ارســال فــرڪــانــس بــه ثــروت ســلــامــتی عــشــق و ....
جــذب ثــروت ؛ جــذب عــشــق ؛ جــذب افــرادی که میخواهیم

ثــروت مــنــدشــدن و جــذاب بــودن و شــخــصــیــت ڪــاریــزمــاتــیــڪ داشتن

#جلسه_هشتم

بــاورها و نــحــوه ایــجــاد و عوض کردن بــاورها و قــراردادن خــویــش در فــرڪــانــس خــوشــبــخــتــی و ثــروت و سلامتی .....

تا حالا هشت فایل آماده شده است

و فــایــل نــهم در مــورد تــمــرڪــز و تــوجــه اســت ڪــه مــهتــریــن قــوانــیــنِ؛ قــانــون جــذب مــیــبــاشــد ڪــه درفــیــلــم راز ڪــامــل نــگــفــتــه شــده اســت و بصورت آبکی تری گفته شده است.
فــایل دهم در مــورد روابــط و جــذب عــشــق
ڪــامــلــتــریــن فــایــل درحــوزه روابــط و ارتــبــاطــات مــیــبــاشــد.بــقــیــه فــایــل ها در حــال ضــبــط مــیــبــاشــد
و بــزودے اطــلــاع رســانــی خــواهد شــد.
#رضــامــعــصــومــی

لینک کانال جهت عضویت👇👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD9insYhASIm1jqZAg
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۳۱ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 116۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۳۱ | 116