لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
عاقل
پر است از پرسش،
ابله،
پر است از جواب...! 👤پائولوکوئیلو😍❤️💛💛❤️
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۲۱ : ۴۳ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 45۱۳۹۷/۴/۱۲ ۲۱ : ۴۳ | 45