لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
روز "خوب "را خودت میسازی
روز" بد" را دیگران
پس سعی کن
یه سازنده عالی باشی
تا یه مصرف کننده ناتوان

Photo by :@alisoon1
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۵۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 127۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۵۲ | 127