لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
‏دِلَم میخوآد یِع هَفتِع بِخوآبَم وَقتی پآشُدَم [کون لَق] هَمِع چی شُدِع بآعشع 😄🤦‍♀
@TtoORri👽💫
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۴ ۲۳ : ۱۷ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 154۱۳۹۷/۴/۴ ۲۳ : ۱۷ | 154