لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
گـاهـی بـرای او
چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی
بـعـد پـاک مـی کـنـی . .
پـاک مـی کـنـی . . .
او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را
نـمی خـوانـد
امـا تـو
تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۷ ۱۱ : ۱۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 159۱۳۹۷/۴/۷ ۱۱ : ۱۲ | 159