لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
من حرف با خدای خودم میزنم نه دوست
وقتی کلید هست چه حاجت به در زدن
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۰۰ : ۳۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 85۱۳۹۷/۴/۳ ۰۰ : ۳۴ | 85