لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
مـَــردی کــه حـَرفش بــا عملش

یکـی نیسـت ، مـَـــرد نیسـت ..

فقــط یــه پســر بچــه‌ســت کــه

دوســت داره حـَــرف بـــزنــه .....!!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲ : ۱۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 127۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲ : ۱۲ | 127