لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
💚زندگی ریاضیات است
💛خوبی ها را جمع کنید
❤️دعواها را کم کنید
💙شادی‌ها را ضرب کنید
💜دردها را تقسیم کنید
💗از نفرت جذر بگیرید
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۸ ۱۶ : ۲۱ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 167۱۳۹۷/۴/۸ ۱۶ : ۲۱ | 167