لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
ساخت کلمه اولین حروف کودکتان با نمد 🌺

🛒 مواد مورد نیاز:
🔪تراش چوب با حرف دلخواه در نجاری، ترجیحا چوب سبک
اندازه دلخواه می باشد.
🎈نمد توپی در رنگ های مختلف
🎐چسب حرارتی

آموزش 👇
@kardastifa
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۶ ۱۰ : ۴۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 123۱۳۹۷/۴/۶ ۱۰ : ۴۹ | 123