لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#هیی روژگار ****** قزام که ویتله چوار په لت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۰۹ : ۳۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 44۱۳۹۷/۴/۱۲ ۰۹ : ۳۸ | 44