لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
«خدا را برای خدا بپرستیم»

[کافی/ج ۱/ص ۵۷]
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۲۰ : ۱۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 97۱۳۹۷/۴/۲ ۲۰ : ۱۶ | 97