لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
تبلیغات زمینی تاکسیاب های اینترنتی،
کمر رفتگران شهرم خم شد ، کمر پیشکسوتان حمل و نقل را شکست.
.
تاکسی امن حامی صنف اتومبیل کرایه و تاکسی.
@TAXIAMN
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۲ ۱۲ : ۰۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 1338۱۳۹۷/۴/۲۲ ۱۲ : ۰۸ | 1338