لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
ای پدر نام تو که در آسمانهاست .
بر زمین کرده شود.
۸۸
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۴ ۰۹ : ۴۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 32۱۳۹۷/۴/۱۴ ۰۹ : ۴۶ | 32