لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
سایه‌یِ‌ او شُدَم ؛ چون گُریزَم از او ؟
دَر پِی‌اش می‌رَوَم ؛ تا کُجا می‌کشَد ...
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۴ : ۲۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 77۱۳۹۷/۴/۲ ۱۴ : ۲۲ | 77