لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
برای همه ی مردم همینطور است:
باهم ازدواج می کنند
باز هم کمی همدیگر را دوست دارند
و کار می کنند
آنقدر کار میکنند که
دوست داشتن را فراموش کنند.

🕴 آلبر کامو
#طاعون

🕊 @khoshbakhtmor
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۳۹ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 159۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳ : ۳۹ | 159