لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
Pink Martini
with singer:Storm Large
Amado Mio

موسرسگی:

گمان میکنم تاثیر موسیقی در هر کس یک وجود ثانوی را بیدار میکند که خیلی عالی تر از هستی معمولی همه روزه است.

#موسیقی #هنر #فرهنگ
#pinkmartini #stormlarge #amadomio
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۰۲ : ۴۴ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 51۱۳۹۷/۴/۱۲ ۰۲ : ۴۴ | 51