لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
ما خانه به دوشان ساکن کوه و غم و دردیم در رفاقت زخم خورده ایم ولی توبه نکردیم!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹ ۱۷ : ۲۸ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 106۱۳۹۷/۴/۹ ۱۷ : ۲۸ | 106