لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
امیرحسین ترکمند بازیکن منفی 48 کیلو گرم جوانان استان مرکزی برای اعزام تمام مسابقات آتی به هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان قم پیوست.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱۱ ۱۸ : ۳۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 154۱۳۹۷/۸/۱۱ ۱۸ : ۳۶ | 154