لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
در صورت عدم اتحاد صنفی و سیاست گذاری های نادرست در صنف اتومبیل کرایه ، سرنوشت این صنف چه میشود؟
باید با تبلیغات هماهنگ و اهداف متعالی پیشروی کنیم.

.
آژانسها باید با هم باشیم
.
@TAXIAMN
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۴ ۰۸ : ۴۳ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 314۱۳۹۷/۴/۱۴ ۰۸ : ۴۳ | 314