لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
خرید ۱ کاممبر واقعی (اد اجباری)
@khadamat_majazi7
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۴ : ۱۲ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 93۱۳۹۷/۴/۲ ۱۴ : ۱۲ | 93