لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
Dont waste your time with explanations, people only hear what they want to hear.
[وَقتِت رو با تُوضیحات تَلَف نَکُن،آدَما فَقَط اون چیزی رو میشنَوَن کِه میخوان]
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۹ : ۰۶ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 137۱۳۹۷/۴/۱۲ ۱۹ : ۰۶ | 137