لطفا اگر اطمینان دارید محتوای پست نامناسب است دکمه گزارش را بزنید تا در سریع ترین فرصت پست بازبینی شود.
گزارش
انصراف
#تیکه😹✍

به بعضیام باس گفت

لاشی بودنت زاتیه یا کلاس رفتی😏

@bombfact
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۱ ۱۷ : ۲۵ | گزارش محتوای نامناسب بازدید از این صفحه: 139۱۳۹۷/۴/۱۱ ۱۷ : ۲۵ | 139